top of page

טיפול פסיכולוגי אינטגרטיבי - מה זה אומר בעצם?

בתוך עולם הטיפול, כמו בכל תחום מקצועי, ישנן גישות טיפול שונות ומגוונות. לכל אחת רציונל משלה וכלים משלה.

טיפול פסיכולוגי אינטגרטיבי שואף "לקחת את הטוב מכל העולמות". במקום התמקדות בגישת טיפול אחת לכל המטופלים ולכל הבעיות, הטיפול האינטגרטיבי משלב עקרונות וכלים טיפוליים ממגוון גישות טיפול, בכדי ליצור את המענה המיטבי למטופל הספציפי, לסוגיה הספציפית, למסגרת המשאבים האפשרית, ולמטרות הספציפיות שמציב המטופל. נקודת המבט האינטגרטיבית מאפשרת תמונה שלמה ומלאה יותר של המטופל, דרך מגוון רחב של נקודות מבט טיפוליות, למענה מותאם ומלא יותר לכל מטופל ומטופל, ביחס להתמקדות בגישת טיפול ספציפית אחת.

הטיפול האינטגרטיבי דורש מן המטפל היכרות רוחבית רחבה עם קשת מגוונת של גישות טיפול, יצירתיות טיפולית, ונקודת מבט המדגישה את המשותף והמחבר בין גישות הטיפול השונות על פני השונה, תוך התמקדות בצרכי המטופל.

טיפול פסיכולוגי אינטגרטיבי תרשים.jpg
bottom of page